Tarih: 12.07.2021| Okunma Sayısı: 3730

İndirmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız 

 BAROMUZ CMK YÖNERGESİ 

 

KÜTAHYA BAROSU CMK HİZMETLERİNİN DÜZENLEMESİNE DAİR YÖNERGE 

AMAÇ

MADDE 1-

Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya Barosu tarafından, CMK ve ilgili mevzuat gereği müdafii ve vekil görevlendirilmesi, görevlendirilen avukatlar arasında adil dağılımın sağlanması, ceza yargılamasının; yasalara, uluslararası sözleşmelere, insan haklarına dayalı olarak gerçekleşmesinin sağlanmasına yönelik, çalışma ilke ve yöntemlerin belirlenmesi ile ortak uygulamayı sağlamaktır.

KAPSAM:

Madde 2-

Bu yönetmelik;  Kütahya Barosu CMK  görevlendirmelerine ilişkin uygulamada, müdafii veya vekil olarak görevlendirilecek avukatların saptanması, çalışma şekli, meslek içi eğitim seminerlerinin yöntem ve esaslarını kapsamaktadır.

YETKİ:

Madde 3-

CMK 150, 234 ve 239 ncu maddeleri uyarınca ve bu maddelere istinaden çıkartılan 02 Mart 2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren CMK yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “Zorunlu Müdafii” görevlendirme münhasıran Baroya aittir. Baro, bu yetkisini; Kütahya il sınırları içinde kısa adı BARONET olarak adlandırılan bilgisayar otomasyon yazılımı ile kullanır.

CMK KOMİSYONU:

Madde 4-

CMK Komisyonu, CMK uygulamalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi ile CMK Nöbet Listelerinde görev alan Kütahya Barosu Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu’ndan 1 üye ile listede yer alan diğer 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Baro Yönetim Kurulu; bu sayıyı, CMK uygulamasının yarattığı ihtiyaca ve gereklere uygun olarak artırabilir.

CMK Komisyonu, Baronun, çalışma komisyonlarına ilişkin düzenlemeleri gereğince oluşturulur ve bu düzenlemelere göre, görevlerini yerine getirir, yeni bir kurul oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

Yeni oluşturulan CMK komisyonu, sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından en geç 30 gün içinde ilk toplantıya çağrılır.

CMK Komisyonu, 3 ayda bir toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

CMK Komisyonu, ceza yargılamasının; yasalara, uluslararası sözleşmelere, meslek kuralları ve etiğine, kurulun yerleşmiş kararlarına ve ceza yargılamasına ilişki tüm düzenlemelere uygun, adaletli ve insan haklarına saygılı, ilke ve yöntemlerini belirler ve ortak uygulamayı sağlar.

Geçerli bir mazeret olmadan; birbirini takip eden üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayan üyenin üyeliği başkanının teklifi ve CMK Komisyonun kararı ile sona erer. Bu karara karşı 15 gün içinde Baro Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. Baro Yönetim Kurulu’nun itiraza ilişkin kararı kesindir.

CMK KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 5-

Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır;

a-Baro yönetim kuruluna, kurulun faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermek,

b-Müdafii ve vekil görevlendirme istemlerinin, oluşturulan gönüllü avukat listeleri uyarınca, adil olarak dağılımını sağlamak ,

c-CMK yasal düzenlemelerine aykırı davranışta bulunan, sistemi aksatan müdafii ve vekiller hakkında işlem yapmak ve Baro Yönetim Kurulu’na derhal bilgi vermek,

ç-CMK Komisyonun, CMK müdafilik ve vekillik faaliyetlerinin, aksamadan ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

d-Baro Yönetim Kurulu ile ceza yargılamasının tüm birimleri arasında bilgi alışverişlerini sağlamak, uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek için önerilerde bulunmak ve komisyonun kendi kararlarına uygun uygulama birliğini sağlamak,

e-BARONET görevlendirmelerini denetlemek, CMK nöbet listesine kayıtlı avukatların karşılaştığı aksaklıkları gidermek ve yardımcı olmak için çalışmalar yapmak

f-Müdafii ve vekil olarak görevlendirilmek isteyen avukatların listesini hazırlamak, listeye girmek ve listeden çıkmak isteyen avukatlar hakkında Baro Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,

g-Elektronik ortamda yürütülen nöbet uygulamalarını, gereklere göre düzenlemek ve değiştirilmesi için Baro Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak,

ğ-CMK uygulaması ile ilgili: şikayet, itiraz, görevden çekilme ve iade, rapor, bilgilendirme, istifa dilekçelerini ve diğer, ilgili her türlü başvuruyu incelenmesi ve karara bağlanması için Baro Yönetim Kurulu’na bildirmek,

h-Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların katılımcı, yer ve zamanını belirlemek, yönetmek ve organizasyonları sağlamak,

ı-Baro Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Komisyon; vekil ve müdafii listelerini, listelerde yer alan avukatlar arasında adil dağılım ve görevlendirme esaslarını, Baro Yönetim Kurulu’nun belirlediği yöntem aracılığı ile yerine getirir.

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Madde 6-

CMK müdafilik ve vekillik sisteminde yer almak isteyen Baro levhasına kayıtlı avukatlar, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici nitelikte olan eğitim seminerlerine katılabilir. Baro Yönetim Kurulunun kararı üzerine, CMK Komisyonu, gerekli gördüğü konularda sertifika programları düzenleyebilir.

Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerlerin yönetimi, konuşmacıların belirlenmesi, bilim adamlarıyla diğer eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılmalarının sağlanması, Baro Yönetim Kurulunun vereceği yetki ile CMK Komisyonunca yapılır.

Sertifika programlı seminerler, yılda en az bir kez yapılır. Stajyer avukatlar stajının son 6 aylık evresinde başvuruda bulunabilirler. Seminer sonunda, seminere katılan avukatlara sertifika verilir. CMK nöbet listeleri, Baro Yönetim Kurulunca ya da Baro Yönetim Kurulunun verdiği yetki üzerine CMK Komisyonunca Kütahya Barosu’na kayıtlı avukatlardan gönüllülük oluşturulur.

Sertifikaların geçerlilik süresi 1(bir) yıldır.

CMK Komisyonu, eğitim seminerleri konusunda Kütahya Barosunun diğer kurullarıyla işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Kütahya Barosu üyesi ve istekli avukatlar arasından eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir.

CMK GÖREVLENDİRME ESASLARI

Madde 7-

BARONET sistemine, müdafii ve vekil atanması konusunda yasa ve yönetmeliğe uygun talep gelmesi halinde, eşitlik ilkesi gereğince derhal görevlendirme yapılır.

Müdafii ve vekil görevlendirilmelerinde aşağıdaki ilke ve yöntemlere uyulur:

a- Zorunlu haller dışında görevlendirmeler sadece BARONET sistemi üzerinden yapılır. BARONET üzerinden yapılmayan, sistemin çalışmadığı durumlarda Yönetim Kurulu ya da CMK komisyonunun bilgisi dışında görülen işlerde ücret ödenmez.

b- Görevlendirilen avukatlar, haklı ve yasal neden ve engeller olmadıkça görevi bırakamaz.

c- Görevlendirmeler, gönüllü avukatların oluşturduğu nöbet listesinden adil dağılım ilkesine göre yapılır.

ç- Acele yada zorunlu durumlarda: Baro Başkanı veya CMK Komisyonu Başkanı tarafından da “derhal” ve durumun özelliklerine göre liste dışı dahi gerekli görevlendirme yapılabilir. Bu durumda yapılan görevlendirme derhal CMK Komisyonuna bildirilir.

d- Madde 6 uyarınca eğitim sertifikası bulunan avukatlara gündüz görevlendirme puanının 0,75 ile çarpımı oranında, gece görevlendirmelerinde ise 0,375 görevlendirme puanı verilir.

e- Görevlendirmelerde ücret, “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve VekillerinGörevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul VeEsaslarına İlişkin Yönetmelik “ hükümlerine göre ödenir.

f- Soruşturma safhasındaki görevlendirmelerde, BARONET sistemi üzerinde belirlenmiş olan “ortak yetkili” avukatlar dışında, yetkilendirme ya da tevkil ile de olsa başka bir avukatın yerine görev kabul edilemez. Böyle durumlarda ücret ödenmez.

g- Kovuşturma safhasındaki görevlendirmelerde, geçici olmak kaydı ile yetki belgesi verilerek başkaca bir avukatın duruşmaları takip etmesi ve yargılamanın aksamaması sağlanabilir. Bu şekilde yetki belgesi ile görevlendirilecek avukata ayrıca ücret ödenmez.

ğ-Görevlendirme dağılımında esaslar;

- CMK Nöbet Listeleri, Kütahya Barosuna kayıtlı avukatlar arasından gönüllülük esasına göre oluşturulur.

- Nöbet Listeleri ilçelerin coğrafi sınırları doğrultusunda oluşturulur. Adliye teşkilatı olmayan ilçeler, CMK Komisyonu kararı ile en uygun ilçe sınırlarına dahil edilir.

- Nöbet Listeleri, soruşturma ve kovuşturma diye ikili bir ayrıma tabi tutulur. Her bir listenin puanlaması farklı tutulur.

Müdafii veya vekil talebi, kolluk, savcılık ya da mahkemelerce kendilerine verilen kullanıcı şifresi ve kullanıcı adı kullanılarak BARONET sistemine giriş yapılarak online olarak talep edilir. Gelen talep sistem tarafından değerlendirilir, ilgili nöbet listesinde en uygun olan avukattan başlayarak avukatın sisteme kaydettirdiği cep telefonuna çağrı yapar. Avukat görevi kabul ettiğinde veya reddettiğinde kendisine bir görev puanı verilir ve listede puanı sırasına yerleşir.

- Listeler görev puanı esasına göre tutulur. Avukata yapılan her çağrı için 1 görev puanı verilir. Görev puanı BARONET sisteminde yer aldığı şekildedir. Meslekte beş yılını henüz doldurmamış avukatlar için 7. Maddenin d fıkrası hükmü ayrık tutulmuş olup, görev puanı gündüz 0,50, gece 0,25 çarpanıdır.

- Kabul, red, ulaşılamama, meşgul vs. durumlardaki puanlama BARONET sisteminde düzenlendiği şekildedir.

- Görevlendirme, telefona gelen çağrıya olumlu yanıt vermekle başlar. Görevi kabul eden avukat, Görev mahalli; bürosu ile aynı yerleşim çevresinde ise makul olan en kısa sürede görev yerine ulaşmak durumundadır.

-Görev Listelerine kayıtlı avukat, yılda toplam 45(Kırk Beş) gün mazeret hakkına sahiptir. Bu süre saniye bazlı işler. Avukat dilediği zaman, dilediği kadarını kullanabilir.

- Mazeretli olmadığı halde görev kabul etmeyen, sistemin çağrısına cevap vermeyen ya da telefonuna ulaşılamayan avukatın puanına ayrıca 1 görev puanı kadar red puanı eklenir.

- Nöbet listesine sonradan eklenen avukatlar, ortalama puan esasına göre katılırlar. Ortalama puan, o ana kadar yapılan toplam görev puanlarının nöbet listesine kayıtlı avukat sayısına bölünmesi ile oluşur.

h- Menfaat çatışması bulanmayan hallerde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı , ancak en fazla 10 kişi ücreti ödenir.

Avukat, görevlendirmeyi kabul ettiği andan itibaren 1(bir) saat boyunca mazaretli sayılır ve sistem bu süre zarfında bir başka görev için aramaz. Ancak, bunun istisnai durumu olarak, aynı kurumca yapılacak başka görevlendirme talepleri olursa sistem bu süre zarfında öncelikli olarak görevi kabul etmiş avukatı arar. Avukat, bu durumda görevi kabul etmezse ayrıca red puanı eklenmez.

Sehven reddedilen(BARONET aramasının yanıtlanmadığı durumlar hariç olmak üzere) görevlendirmenin düzeltilmesi için; sehven yapılan reddetme işleminin gerçekleştiği günün bitiminden itibaren ilk iş günü içinde komisyona başvuru yapılması gerekmektedir. Bu sürede başvuru konusu yapılmayan talepler için komisyon inceleme yapmaz ve görev reddedilmiş sayılır. Bu husus İtiraza konu edilemez.

Komisyon kararlarına karşı yazılı dilekçe ile kararın tebliği tarihinden itibaren15 gün içinde Baro Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. Baro Yönetim Kurulu’nca yapılacak inceleme sonucu verilen karar kesindir.

ı- Soruşturma aşamasında görevlendirme, iddianamenin kabul edilmesine; kovuşturma aşamasında ise kararın kesinleşmesine kadar devam eder.

i- İşlerini takip ettikleri kişi ve kurumların taraf olarak bulunduğu ceza yargılamalarında, görevlendirildiği dosyada yer alan taraflardan herhangi birisi ile vekalet ilişkisi bulunan avukat, tarafların hiç birisi için müdafii veya vekil olarak görevlendirilemez. Görevlendirilmiş ise ilgili avukat durumu derhal Baroya bildirir ve görevi iade eder.

j- Baro tarafından uzlaştırmacı olarak görevlendirilmiş olan Uzlaştırıcı Avukat, bu sıfatla görev yaptığı olay ile ilgili olarak aynı dosyada daha sonra vekil ve müdafii olarak görevlendirilemez.

MÜDAFİ – VEKİLLER:

Madde 8-

Müdafii-vekil Listelerinin hazırlanmasında; ihtiyaç, mesleki yeterlilik, sertifikalı eğitim programlarına katılmış olma, başvuru öncesinde CMK kapsamında verilen görevleri yerine getirme ve takip etme, CMK Komisyonunca hakkında bir yaptırım kararı verilmemiş olma yada yaptırıma ilişkin bir süre öngörülmüşse bu sürenin dolmuş olması, vb. gibi ölçütlere göre değerlendirme yapmak yetkisi Baro Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiyle CMK Komisyonuna aittir.

MÜDAFİ ve VEKİLLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 9-

Müdafi ve vekiller;

a- Zorunlu ve insani nedenler dışında, görevlendirildiği birime makul olan en kısa sürede ulaşmakla,

b- Görevlerini mevzuatta belirli görev aşamalarının sonuna kadar yerine getirmekle,

c- Görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma yada kovuşturma evresine ilişkin tutanağın aslı, aslı yoksa onaylı örneği,  varsa yapmış olduğu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı bildirimi ile serbest meslek makbuzunu baroya vermekle,

ç- Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere göre, görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal CMK Komisyonuna bildirmekle,

d- Temyiz- istinaf incelemesinde bozulan kararlarda, yeni esas numarası alan davayı da takip etmekle,

e- Görevlerini sonuna kadar, görev gereklerine ve Avukatlık Kanunu hükümlerine uygun şekilde yapmak ve özen yükümüne uygun davranmakla,

f- Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları ve olguları olayın özelliğine göre kimlik tespiti, ifade, sorgu ve ayrıca görevli olarak katıldığı işlemlere ilişkin tüm tutanaklara geçmesini talep etmek, şerh düşmek, tutanak tutmak, ve CMK Komisyonuna yazılı olarak bildirmekle,

g- Mahkemece, görevsizlik veya birleştirme kararı verilmesi durumunda davayı gönderildiği mahkemede takip etmek, yeni mahkemenin adını, dosya numarasını, duruşma gününü CMK Komisyonuna yazılı olarak bildirmekle,

ğ- Baro Başkanı ve CMK Komisyonu Başkanının acil durumlardaki resen görevlendirmeleri hariç olmak üzere BARONET sistemi haricinde, görev kabul etmemekle, zorunlu hallerde derhal CMK Komisyonuna bildirmekle,

h- Aynı dosyada 10 kişiden fazlasına müdafiilik etmemekle yükümlüklüdür.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müdafii ve vekiller, CMK Komisyonu kararıyla listeden çıkarılabilirler.

GÖREVİN SONA ERMESİ

Madde 10-

Müdafi ve vekillerin görevi, aşağıdaki hallerde sona erer:

Soruşturma evresinde; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, yetkisizlik veya görevsizlik kararı, kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi,

Kovuşturma evresinde; yargılamanın yapıldığı il veya ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik kararı, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi,

Müdafi, vekil veya kendisine müdafi ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi,

Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi,

Kovuşturma aşamasında davaların birleştirmesi durumunda; birleştirme kararı ile esası kapanan dosyalardaki müdafi ve vekillerin görevi sona erer,

Görevden çekilme, haklı koşullar yada yasal neden ve engellerin varlığı durumunda gerçekleşebilir. Görevden çekilen avukat bu durumu derhal yazılı olarak Baroya bildirir. Bu bildirimler dava ile ilgili bilgileri, çekilme gerekçelerini, duruşma tutanaklarını ve sonraki duruşma gününü içerir. Avukatlık kanunu uyarınca çekilme talebinin bildirildiği tarihten itibaren CMK Komisyonunca çekilme talebinin kabulü tarihinin kendisine bildirilmesine kadar görevli avukatın sorumluluğu devam eder.

CMK nöbet listesinde kayıtlı iken herhangi bir nedenle listeden çıkan avukatın, kovuşturma aşamasındaki görevi:

Görev yaptığı il veya ilçe dışına taşınmış olması, kaydının baro sicilinden silinmiş olması, kamu ya daözel sektör kurum avukatlığına geçmesi, vergi dairesinden kaydının silinmesi, ciddi sağlık sorunları sebebiyle çalışamaması gibi hallerde tüm görevleri için sona erer. Bu durumdaki avukat derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri, mahkeme adı, hukuki yardımda bulunulan kişi yada kişilerin kimlik bilgileri ve dosya numaraları gibi gerekli tüm bilgileri Baroya yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Haklı bir nedeni olmaksızın görevi bırakan müdafi veya vekil o görev nedeniyle kendisine yapılan ödemeleri iade eder.

CMK Komisyonunun, görevden çekilme talebinin reddine ilişkin gerekçeli kararına karşı avukat, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Baro Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. Baro Yönetim Kurulu’nun bu konuda vereceği karar kesindir.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekil azledilemez

ÜCRET

Madde 11-Ücret, “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve VekillerinGörevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul VeEsaslarına İlişkin Yönetmelik “ hükümlerine göre ödenir.

BARONET Sistemi ataması dışında ifa edilen görevlerde,Baro Başkanı,CMK Komisyonu başkanı veya Baro Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş olanlar tarafından zorunlu olarak gerçekleştirilen görevlendirmelerde; CMK Komisyonuna haber verilmeden girilmesi halinde, CMK Komisyonunun bilgilendirildiği halde dahi ifa edilen görevi görevin gerçekleştirildiği günü izleyen ilk iş günü bitimine kadar Baro kalemi vasıtasıyla BARONET sistemine işletilmemesi halinde girilen ifadelere ve sorgulara ücret ödenmez.

 

MÜDAFİİ VE VEKİL TARAFINDAN ÖDEMELERE İLİŞKİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER:

Madde 12-

Müdafii veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma yada kovuşturma evresine ilişkin tutanağın aslı veya onaylı örneği, belgenin çok sayıda olması durumunda ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazıl beyanı ile serbest meslek makbuzunu talep halinde vermesi gerekir.

İstinabe olunan işlere ilişkin görevlerde, ödeme ile ilgili yukarıda belirtilen tüm belgeler soruşturma yada kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırılmak üzere baroya teslim edilir.

Müdafii veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise birlikte çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro yada ortaklığının serbest meslek makbuzunu kullanır.

 

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER:

Madde 13-

Görevlendirilen avukata aşağıdaki hallerde ücret ödenmez.

a Baro Başkanı ve CMK Komisyonu Başkanının acil durumlardaki resen görevlendirmeleri hariç olmak üzere CMK müdafii ve vekil listesinde yer almayan avukata,

b- Eksik bilgi ve belge sunan avukatlara (Eksiklikler tamamlanıncaya kadar),

c- Baro tarafından görevlendirme yapılan işlere yetki belgesi ile katılan avukatlara,

ç- Soruşturma yada kovuşturma aşamalarında müdafii-vekil olarak görev almasına rağmen aynı aşamada vekalet ilişkisi ile yetki alan avukatlara.

d- Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışı nedeni ile CMK Komisyonunca ücret istemi reddedilen avukatlara,

e- CMK ile ilgili tüm yasal düzenlemelere aykırı her hangi bir işleme katılan avukata.

f- BARONET Sistemi ataması dışında ifa edilen görevlerde, Baro Başkanı,CMK Komisyonu başkanı veya Baro Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş olanlar tarafından zorunlu olarak gerçekleştirilen görevlendirmelerde; CMK Komisyonuna haber verilmeden girilmesi halinde, CMK Komisyonunun bilgilendirildiği halde dahi ifa edilen görevi görevin gerçekleştirildiği günü izleyen ilk iş günü bitimine kadar Baro kalemi vasıtasıyla BARONET sistemine işletilmemesi halinde girilen ifadelere ve sorgulara ücret ödenmez.

YAPTIRIM İLKELERİ:

Madde 14-

CMK Komisyonunde görev alan avukatlardan, verilen görevin her aşamasında gereken yasal işlemleri yapmayan, aksatan ya da yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı davranan, CMK Komisyonu veya CMK ile ilgili yönetim kurulu kararlarına uymayan avukatlar hakkında, Avukatlık Yasası, meslek kuralları, yönetmelik ve bu yönetmeliğin 15, 16 ve 17. maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Yaptırım uygulanması gereken eylemin yönetmeliğin 15, 16 ve 17.maddelerinde sayılanlardan birine girmemesi durumda eyleme uygulanan en yakın yaptırım uygulanır.

Aykırılık ya da aksamanın öğrenilmesi ile, ilgili vekil yadamüdafiiden, aksama ve aykırılıkkonusu hakkında, beyanını 10 gün içinde sunması istenir. Söz konusu beyanın, hiç ya dasüresinde sunulmaması durumunda 5 red puanı hanesine işlenir.

Yaptırımlar; red puanı işlenmesi, uyarma, sistemden geçici olarak çıkarma ve sistemden kesin olarak çıkarmadır.

UYARMA

Madde 15-

Uyarma; CMK görevlendirmelerinden doğan yükümlülüklerini özenli yapmayan müdafii veya vekilin CMK Komisyonu tavsiyesi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır. Uyarma cezası alan avukatın soruşturma listesi puanına 5(beş) görev puanı; kovuşturma listesi puanına 2(iki) ağır ceza mahkemesi görev puanı eklenir.

Uyarma yaptırımına uğrayan avukatın bu karara karşı kararın kendisine tebliğinden itibaren 15(on beş) gün içinde Baro Yönetim Kurulu’na itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Yönetim Kurulu’nca verilen karar kesindir.

SİSTEMDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARMA:

Madde 16-

Sistemden geçici çıkarma; avukatın, müdafilik veya vekillik görevini yaparken görevini aksatması, görevin gerektirdiği yasal mevzuata ve Avukatlık Kanunu’na aykırı davranması halinde eylemin ağırlığına göre CMK Komisyonu tavsiyesi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından en az 3(üç), en çok 6(altı) ay süre ile nöbet listesinden çıkarılmasıdır.

Sistemden geçici olarak çıkarılan avukata, sistem dışı kaldığı süre içerisinde başka görev verilmez. Ancak avukat daha önce kendisine verilmiş olan işleri takip etmek zorundadır.

Ceza süresi sona erdiğinde, herhangi başka bir karara gerek kalmaksızın avukat yeniden listeye dahil olur. Bu durumda avukat ortalama puandan listeye kaydedilir.

Geçici çıkarma yaptırımına uğrayan avukatın bu karara karşı kararın kendisine tebliğinden itibaren 15(on beş) gün içinde Baro Yönetim Kurulu’na itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Yönetim Kurulu’nca verilen karar kesindir.

SİSTEMDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMA:

Madde 17

Sistemden kesin çıkarma; avukatın, CMK görevlendirmelerinden doğan müdafilik veya vekillik görevini yaparken görevini yapmaması, Avukatlık Kanunu’na ve yasal mevzuata aykırı davranma halinde CMK Komisyonunun tavsiyesi ile Baro Yönetim Kurulu kararı ile kesin çıkarma yaptırımıdır.

CMK Nöbet Listesinde yer alan avukatlardan,

a- İlk uyarı tarihinden itibaren başlamak üzere, 1(bir) yıl içinde 3(üç) kez uyarılanlar,

b- Sistemden geçici çıkarma halinde geçici çıkarma süresinin dolmasından itibaren 1(bir) yıl içinde ikinci kez yaptırıma uğrayanlar ,

c- Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdikleri tespit edilenler,

ç- Avukatlık Yasası’nın Avukatların Hak ve Ödevleri başlıklı 6.kısmında yazılı esaslara ve CMK hükümlerine aykırı davrananlar,

d- CMK görevlendirilmelerinden dolayı disiplin kovuşturması açılan durumlarda,CMK Nöbet listesinden kesin olarak çıkarılırlar ve 2(iki) yıl geçmeden tekrar görev alınmazlar.

Hakkında (d) bendine göre disiplin kovuşturması açılan avukat, hakkında ceza tayinine yer olmadığına dair karar verilmesi halinde, yeniden listeye dahil edilir. Listeden kesin olarak çıkarılma hallerinde listeye geri alınma CMK Komisyonu kararı ile olur. 

Kesin olarak Listeden çıkarılan müdafii- vekil takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporu CMK Komisyonuna yazılı olarak kararın kesinleşmesinden itibaren en geç 1(bir) hafta içinde sunmak zorundadır.

Avukatın, sistemden kesin çıkarma kararına karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15(on beş) gün içinde Baro Başkanlığına itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Yönetim Kurulu’nca verilen karar kesindir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

Madde 18-

Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile Kütahya Barosu Yönetim Kurulunca ve Baro Genel Kurulunca daha önce kabul edilip yürürlüğe konulan işbu yönerge ile düzenlenmiş hususlardaki diğer tüm yönetmelikler ve talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK:

Madde 19-

Bu yönerge, 03.07.2021 tarihli Kütahya Barosu Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 20- Bu yönerge hükümleri Kütahya Barosu Başkanlığınca yürütülür. Yönergede, Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılabilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 21- Bu yönergede düzenlenmemiş hususlarda karar vermeye Baro Yönetim Kurulu yetkilidir.

BU YÖNERGE KÜTAHYA BAROSU GENEL KURULU'NUN  03 TEMMUZ 2021 TARİHLİ KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

28.11.2022
AV. EDİP İLKAY SUNAY
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.